Holta & Håland as

Randabergveien 300B
4070 Randaberg